นิทานชาดก วัณณุปถชาดก : น้ำใสใต้กอหญ้า

เหตุที่ตรัสชาดก : ทรงปรารภภิกษุผู้ละความเพียรรูปหนึ่ง

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์สมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี

มีพ่อค้าเกวียนได้ทำการค้าด้วยเกวียน 500 เล่ม เดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง และจำเป็นต้องเดินทางผ่านทะเลทรายซึ่งมีระยะทางประมาณ 60 โยชน์ ( 1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร)

การเดินทางในทะเลทรายนั้น ในเวลากลางวันอากาศจะร้อนเหมือนกองถ่านเพลิง ไม่อาจเดินทางได้ ดังนั้นกองเกวียนจึงได้หยุดพักในเวลากลางวันแล้วเดินทางในเวลากลางคืน

พ่อค้าเกวียนเดินทางมาได้ 59 โยชน์ จึงคิดว่า อีกไม่นานก็จะพ้นทะเลทรายแล้ว จึงได้ให้ลูกน้อง

นิทานชาดก อปัณณกชาดก :อย่าไว้ใจน้ำบ่อหน้า

เหตุที่ตรัสชาดก : ทรงปรารภสาวกของเดียรถีย์ ที่กรุงสาวัตถี สหายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เมื่อสาวกของอัญญเดียรถีย์ ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว มีจิตเลื่อมใส จึงนับถือพระรัตยตรัยเป็นสรณะ แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจากกรุงสาวัตถี กลับไปกรุงราชคฤห์ เหล่าสาวกอัญญเดียรถีย์ก็หันกลับไปนับถืออัญญเดียรถีย์ ตามเดิม

กาลครั้งหนึ่ง ในนครพาราณสี มีพระราชาชื่อ พรหมทัตเป็นผู้ปกครอง
มีพ่อค้าสองคนได้ทำการค้าขายด้วยเกวียน 500 เล่ม คนหนึ่งเป็นคนฉลาด มีปัญญา อีกคนหนึ่งเป็นคนโง่เขลา

ทั้ง 2 ได้มานั่งพักเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางไปค้าขายยังหัวเมืองเดียวกัน พ่อค้าคนฉลาดคิดว่าถ้าเราจะไปพร้อมกันเสบียงต่างๆ เช่น น้ำและฟืน อาจจะไม่พอ แม้หนทางก็จะคับแคบ จึงได้ถามพ่อค้าอีกคนขึ้นว่าเขาจะไปก่อนหรือจะไปทีหลัง 

นิทานอีสป นิทานเพลง : เป็นกบดีกว่า

นิทานเพลงเรื่องเป็นกบดีกว่าเรื่องนี้ บอกเล่าเรื่องราวของเจ้ากบที่มองเห็นใครเดินผ่านไปมาก็อยากเป็นเขาเหล่านั้น แต่สุดท้ายมันก็พบว่าเป็นตัวมันเองนั่นแหละดีที่สุด เกิดเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน บางครั้งเราก็อยากมีอยากเป็นแบบคนอื่น ถ้าคิดเพื่อให้มีกำลังใจและก้าวไปสู่จุดนั้นได้ยอมเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคิดอิจฉาริษยา และไม่พัฒนาตัวเอง ย่อมเกิดแต่ผลเสีย แล้วคุณล่ะ เป็นแบบเจ้ากบหรือเปล่า พอใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วหรือยัง?

นิทานอีสป นิทานเพลง : ตามีกับห่านวิเศษ

นิทานอีสป นิทานเพลงเรื่องตามีกับห่านวิเศษหรือไข่ทองคำ เป็นนิทานเรื่องของคนโลภ ชื่อว่าตามี แกมีห่านวิเศษอยู่ตัวหนึ่งที่ออกไข่เป็นทองคำ ปกติห่านวิเศษจะออกไข่เป็นทองคำวันละ 1 ฟอง แต่ด้วยความโลภของตามี ที่คิดว่าถ้าผ่าท้องห่านก็คงจะได้ไข่ทองคำหลายฟอง แต่เมื่อตามีผ่าท้องห่านแล้ว ตามีจะได้ไข่ทองคำหลายฟองสมใจหรือไม่ ติดตามไดในนิทานอีสป เรื่องตามีกับห่านวิเศษ

อคติ 4 ประการ ต้นเหตุความอยุติธรรม

อคติ คือความลำเอียง มี 4 ประการ เรียกว่า อคติ 4 ประกอบด้วย ลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะชัง ลำเอียงเพราะเขลา และลำเอียงเพราะกลัว อคติ 4 ล้วนให้โทษทั้งต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ดังนั้น เราต้องฝึกนิสัยไม่ให้มีความลำเอียง ไม่ให้มีอคติ 4 โดยต้องตัดสินทุกอย่างให้อยู่ในหลักศีลธรรม หลัก
ความถูกต้อง และมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง อคติ 4 ประการ มีโทษอย่างไร ติดตามจากมังกัสกับข้าวแกงได้เลย